Menu
Alışveriş Sepetim

Üyelik Sözleşmesi

1. Taraflar
Bir tarafta www.yenigibial.com alan adlı web sitesinin sahibi ve işleteni sıfatıyla, kayıtlı adresi Şerifali Mahallesi Bayraktar Bulvarı No:54/5 Ümraniye/İstanbul adresinde bulunan ve 7351814385 vergi no. (MERSIS No: 0735181438500001) ile kayıtlı RFR TEKNOLOJİ A.Ş.;
Diğer tarafta www.yenigibial.com web sitesine üye olan, web sitesini kullanan, bu web sitesi üzerinden ürün ve/veya hizmet alan web kullanıcısı kişi arasında işbu “Üyelik Sözleşmesi” akdedilmiştir.

2. Tanımlar
Yenigibial: www.yenigibial.com web sitesinin sahibi ve işleteni RFR Teknoloji A.Ş.’ni ifade eder.
ÜYE : www.yenigibial.com web sitesi üzerinden üye kayıt formunu doldurarak bu sözleşmeyi elektronik ortamda imzalamış web kullanıcısı gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.
HİZMET : www.yenigibial.com web sitesi üzerinden Yenigibial tarafından verilen hizmetleri ifade eder.

3. Konu
İşbu sözleşmenin konusu, ÜYE’nin www.yenigibial.com web sitesine üye olmasından sonra “Yenigibial”ün bu web sitesinde sağladığı hizmetlerden ÜYE’nin yararlanmasına ilişkin tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

4. Üyelik Başlangıcı
Üyeliğin başlayabilmesi için;
– ÜYE’nin bu web sitesindeki üyelik formunu elektronik ortamda doldurarak kaydını gerçekleştirmesi,
– Formda talep edilen bilgileri doğru bir şekilde sisteme girmesi,
– Akabinde bu kayıt işleminin Yenigibial tarafından onaylanması gerekmektedir.
ÜYE, üyelik başvurusunun eksik veya yanlış bilgi girişi yahut başka herhangi bir sebeple Yenigibial tarafından reddedilebileceğini beyan ve peşinen kabul eder.

5. Üyenin Hak ve Yükümlülükleri
5.1. ÜYE www.yenigibial.com web sitesini kullanırken veya siteden verilen hizmetlerden faydalanırken, işbu Sözleşmede belirtilen hükümlere, www.yenigibial.com web sitesinde yer alan ve bundan sonra yer alacak duyurulara, tüm mevzuat ve sair yasal düzenlemelere, “Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun” ile ileride yayınlanabilecek sair ilgili tüm mevzuattaki kendi hukuksal sıfatına uygun düşenler için öngörülen tüm yasal mükellefiyetlere uygun davranacağını peşinen kabul ve taahhüt eder. Aksi halde ortaya çıkabilecek hukuki, idari ve cezai tüm sorumluluk doğrudan doğruya ÜYE’ya aittir.
5.2. ÜYE, www.yenigibial.com web sitesinde herhangi bir şekilde kamu düzenini, kamu ahlakını bozucu, genel ahlaka aykırı ve/veya başkalarını tahkir ve taciz edici davranışlarda bulunamaz. Bu anlamda, Türk Ceza Kanunu ile sair bilcümle mevzuata uygun davranacağını peşinen kabul eder. Aksi halde ortaya çıkabilecek hukuki, idari ve cezai tüm sorumluluk doğrudan doğruya ÜYE’ya aittir.
5.3. ÜYE, www.yenigibial.com web sitesini kullanırken veya hizmetlerinden faydalanırken web güvenliği kurallarına uygun hareket edeceğini, www.yenigibial.comweb sitesine doğrudan veya dolaylı olarak virüs göndermeyeceğini; benzer biçimlerde sistemin veya diğer üyelerinin web güvenliklerini tehlikeye düşürebilecek, bu sayılanların kara listelere alınmasına sebebiyet verecek fiillerden kaçınacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.
5.4. ÜYE, www.yenigibial.com web sitesinin diğer üyelerinin bilgilerine ulaşmamayı ve bu konuda herhangi bir girişimde bulunmamayı, özel hayatın gizliliği kurallarına tam bir şekilde riayet etmeyi kabul ve taahhüt eder.
5.5. ÜYE, işbu sözleşmede yer alan gizlilik hükümlerine sonuna kadar riayet edeceğini kabul ve taahhüt eder.
5.6. ÜYE, www.yenigibial.com web sitesine giriş için kullanacağı kullanıcı adı ve parola-şifre bilgilerini gizli tutacağını, 3. şahıslar ile paylaşmayacağını kabul ve taahhüt eder. Söz konusu bilgilerin tüm sorumluluğu münhasıran ÜYE’ ye ait olup; bu konuda Yenigibial’ ün hiçbir taahhüt ve sorumluluğu yoktur.
5.7. ÜYE www.yenigibial.com web sitesine girişte kullanacağı cihazlar (bilgisayar, akıllı telefon, tablet, laptop vs.) ile sisteme giriş araçlarının güvenliğinden bizatihi kendisi sorumlu olup, bu konularda Yenigibial’ ün hiçbir taahhüt ve sorumluluğu yoktur.
5.8. ÜYE, www.yenigibial.comweb sitesine üye kaydı yaparken verdiği ve güncellediği bilgiler ile hizmet alırken verdiği bilgilerin doğru ve güncel olduğunu kabul ve taahhüt eder. Yenigibial’ ün ÜYE tarafından sisteme girilen yahut herhangi bir şekilde şifahi olarak verilen bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etme yükümlülüğü olmadığı gibi; söz konusu bilgi ve içeriklerin gerçek dışı veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu değildir.
5.9. ÜYE, Yenigibial’ ün yazılı onayı olmadan, işbu Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devir ve ciro edemez.
5.10. ÜYE, www.yenigibial.com web sitesinde yer alan her türlü bilgi, veri, iş akışı da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere anılan web sitesindeki tüm fikri mülkiyet haklarının (manevi haklar da dahil olmak üzere), “Yenigibial”e ait olduğunu bildiğini; bu fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek biçimde siteden resim, yazı ve sair fikri mülkiyeti hakkına konu herhangi bir unsuru kopyalamayacağını, 3. kişiler ile paylaşmayacağını; sair biçimlerde fikri mülkiyet haklarını ihlal etmeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder. ÜYE, “Kullanıcı ismi”ni belirlerken üçüncü şahısların telif hakkı, marka hakkı, ticari unvan ve sair fikri mülkiyet koruması altında olan unsurları ihlal etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Aksi durumda 3. Şahıslar tarafından ileri sürülebilecek her türlü hukuki, idari ve cezai sorumluluk ÜYE’ye aittir.
5.11. ÜYE, www.yenigibial.comweb sitesini ve verilen hizmetleri yalnızca sitede belirtilen kullanım amacına uygun olarak kullanacağını, herhangi bir biçimde başka hiçbir amaç için kullanmayacağını, amaç ile bağlı olduğunu, bu kuralı ihlal etmesi halinde hukuki, idari ve cezai tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu, bu nedenle “Yenigibial” e herhangi bir sorumluluk yükleyemeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.
5.12. ÜYE, Yenigibial’ ün kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece Yenigibial, iştiraki şirketleri ve ortak çalışma yürüttüğü tüm şirketlerin kendisi ile web, telefon, SMS ve sair iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini www.yenigibial.com web sitesine yahut Yenigibial tarafından bu iş için özel olarak tahsis edilecek kısa SMS no’suna iletmek yükümlülüğündedir.
5.13. ÜYE, bu maddede belirtilen yükümlülüklerinden bir veya birkaçını ihlal eder ise; “Yenigibial” ün sözleşmeyi tek taraflı fesih hakkı doğacaktır. Bu ve benzeri ihlallerden kaynaklı tüm yasal sorumluluk ve neticeleri ÜYE’ye ait olup; “Yenigibial” ün bu nedenle doğacak zararlarını talep hakkı saklıdır.

6. “Yenigibial” ün Hak ve Yükümlülükleri
6.1. “Yenigibial” ün her zaman için önceden haber vermeksizin ÜYE’nin üyeliğini sona erdirme, ÜYE’ye verilen hizmetleri durdurma, sona erdirme ve bilgilerini uhdesinde tutma bulunmaktadır.
6.2. “Yenigibial” ün, ÜYE’nin web servis sağlayıcısının adı, IP adresi, siteye erişilen tarih ve saat, ÜYE’ye verilen hizmetler ve sair sistem bilgilerini veri tabanında tutma/saklama hakkı mevcuttur. Bu bilgiler, yargı makamları veya resmi makamlar tarafından talep edildiğinde “Yenigibial” keyfiyeti önceden ÜYE’ye bildirmek zorunda olmaksızın doğrudan doğruya talep eden merciye sunar.
6.3. www.yenigibial.com web sitesi üzerinden ÜYE’ler veya 3. kişiler tarafından içerikler yayınlanabilir. Bu içeriklerin tüm yasal sorumluluğu yayınlayana ait olup; “Yenigibial” ün bu hususta hiçbir sorumluluğu yoktur.
6.4. www.yenigibial.com web sitesinden kaynaklanmayan tüm güvenlik ihlallerinde “Yenigibial” ün sorumluluğu bulunmamaktadır.
6.5. “Yenigibial”, işbu Üyelik Sözleşmesi hüküm ve şartlarını dilediği zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde üyeliği devam tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.
6.6. “Yenigibial” markalar ile yaptığı anlaşmaya istinaden verdiği “Evden Alım Hizmeti” çerçevesinde markanın belirlediği hizmet koşullarını uygular. Groupe SEB firmasına ait ürünlerde “Evden Alım Hizmeti” 2 yıl boyunca 2 kez geçerlidir. Bu bilgi üyeye ürün kayıt esnasında bildirilmektedir.

7. Gizlilik Hükümleri
Gizlilik hükümleri yukarıda tarafların hak ve yükümlülükleri maddelerinde ve www.yenigibial.com web sitesinin “Yenigibial Bilgi Gizliliği ve Sistem Güvenliği Taahhütnamesinde gösterilmiştir.

8. Fikri Mülkiyet Hakları
www.yenigibial.com web sitesinin alan adı, web sitesinde yer alan görseller de dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın anılan web sitesinde fikri mülkiyet koruması kapsamında olan tüm unsurların fikri mülkiyet ve telif hakkı kapsamındaki tüm hakları münhasıran “Yenigibial” e ait olup, ÜYE’nin bu hakları herhangi bir şekilde ihlali halinde bundan doğacak tüm hukuki, idari ve cezai sorumluluk ÜYE’ye aittir.

9. Mücbir Sebepler
“Yenigibial”, cari mevzuat ve yeknesaklaşmış içtihatlar kapsamında mücbir sebep sayılan hallerden herhangi birinin veya birden fazlasının varlığı halinde, mücbir sebep halinin resmi/idari mercilerce yazılı hale getirilmiş olması aranmaksızın, işbu Sözleşme ile üstlendiği edimlerini, söz konusu mücbir sebep hali sona erinceye dek askıya alabilir; www.yenigibial.com web sitesini ve bu site üzerinden verdiği hizmetleri askıya alabilir. Mücbir sebebin tahammül edilebilecek makul süreleri aşması halinde “Yenigibial” mücbir sebep nedeni ile tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi feshedebilir. Bu halde Yenigibial’ ün vermiş olduğu ürün ve hizmetlerden doğan alacak hakkı saklıdır. Mücbir sebep sebebiyle web sitesinin ve/veya ürünlerin ve/veya hizmetlerin askıya alınması veyahut işbu Sözleşme’nin Yenigibial tarafından tek taraflı feshi halinde ÜYE’nin herhangi bir tazminat hakkı bulunmamaktadır.

10. Uyuşmazlıkların Çözümü ve Delil Sözleşmesi
İşbu sözleşmeden kaynaklı doğabilecek ihtilaflarda İstanbul (Kartal) Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir. ÜYE işbu Sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda www.yenigibial.com web sitesi içeriği ve veri tabanında üye ve/veya mal ve/veya hizmet ile ilgili olarak tutulan her türlü bilgi, yazışma, kayıt, mikro fiş de dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın ayrıca Yenigibial’ ün ticari, defter, kayıt ve belgelerinin tek, münhasır, kesin bağlayıcı delil teşkil edeceğini kabul ve taahhüt eder.

11. Sözleşmenin Sona Ermesi – Feshi
İşbu sözleşme ÜYE veya Yenigibial tarafından herhangi bir zamanda üyeliğin iptal edilmesi hallerinde sona erer. Yenigibial, ÜYE’nin üyeliğini işbu sözleşme şartları ihlali nedeni ile tek taraflı olarak iptal edebilir; sözleşmeyi feshedebilir. Böyle bir durumda var ise Yenigibialayrıca bu ihlal nedeni ile uğramış olduğu tüm zararlarını da ÜYE’den talep edebilir.

12. Yürürlük
İşbu sözleşme; ÜYE’nin www.yenigibial.com adresinde buluna üyelik formunu doldurması ve işbu sözleşmeyi web sitesi üzerinden okuması ve sözleme şartlarını kabul ederek gerekli onayı web sitesi üzerinden vermesi ile yürürlüğe girer. Yürürlük tarihi ile ilgili olarak www.yenigibial.com web sitesi tarafından tutulan tarih ve saat kayıtları geçerli addedilir.

Üye Bilgileri
Ad Soyad –
Adres –
Tel. –
E-Posta –

Satıcı Bilgileri
Ünvan : RFR TEKNOLOJİ A.Ş.
Adres : Şerifali Mahallesi Bayraktar Bulvarı No:54/3 Full Plaza Ümraniye / İstanbul
Tel : +90 (850) 532 63 64
E-Posta : info@yenigibial.com